https://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová


Dobrovolnictví

"Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás všechny inspirací k činům."

Koffi Annan, 2001
generální tajemník OSN
z poselství k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků

Pionýr stojí na práci dobrovolníků

Činnost pionýrských oddílů a skupin zajišťují dobrovolníci. Každý z nich zcela zdarma ve svém volném čase vytvářejí podmínky a organizují činnosti jednotlivých kolektivů i pomáhají při velkých společných akcích a v neposlední řadě přebírají zodpovědnost nejen za svěřené děti. I v padesátých letech, v době nejužšího sepjetí PO ČSM se školou, byla naprostá většina činností zajišťována dobrovolníky.

Protože je obtížné přesně popsat hodnotu dobrovolné práce a jejího přínosu po společnost, zkusili jsme ji pro představu orientačně vyčíslit. V Pionýru pracuje zhruba 2000 aktivních dobrovolníků. Uvážíme-li, že za rok proběhne přibližně 40 dvouhodinových oddílových schůzek, 10 víkendových výprav, letní tábory a jejich příprava a ještě k tomu několikery kratší prázdniny ročně, zjistím, že každý z nich odpracuje 950 hodin. Vynásobeno počtem dobrovolníků a částkou pro ohodnocení dobrovolné práce podle předpisu MPSV vychází, že roční práci dobrovolníků ve sdružení Pionýr lze ocenit částkou 140.000.000 Kč. Není to jistě vyčerpávající údaj, ale i tak může být námětem k zamyšlení.